The www.esotiq.com website (owned by ESOTIQ & HENDERSON S.A. with its registered office in Gdańsk, ul. Szybowcowa 8A, 80-298 Gdańsk, KRS number: 0000370553) uses a technology to store and gain access to the information saved on the user's computer or on another device connected to the Web (in particular through cookies) about the user’s online activity in order to present personalised advertisements to the user, to evaluate certain information within automated personal data processing, i.e. profiling (we conduct simplified analyses of user activity to better target specific general groups of our customers without significantly influencing their decisions), to carry out market and statistical analyses and to improve the quality of the information we present. Your consent to the use of such technologies by the company or by third parties for purposes connected with service provision by electronic means may be modified or revoked at any time in browser settings. To the extent to which the obtained information may be considered as personal data, ESOTIQ & HENDERSON S.A. with its registered office in Gdańsk, ul. Szybowcowa 8A, 80-298 Gdańsk, KRS number: 0000370553, is the controller of such data. Having read the following information about cookies and the following Privacy Policy, please confirm I AGREE

Sign up for newsletter

GET 10% OFF FOR ANY PURCHASE

We collect your Personal Data for the following purposes:

Furthermore, you have the right to:

Furthermore, please be informed that:

c) the Data Controller does not process sensitive data;

Regulamin Esotiq Club

REGULAMIN KLUBU ZAKUPOWEGO ESOTIQ

§ 1 Definicje

1. Organizator / Organizator Klubu Zakupowego – ESOTIQ & HENDERSON S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Szybowcowa 8A, 80-298 Gdańsk, akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000370553 NIP: 583-311-72-20, REGON: 221133543, kapitał zakładowy 223.350,00 zł, wpłacony w całości. 2. Regulamin – niniejszy regulamin Klubu Zakupowego ESOTIQ CLUB, który określa prawa i obowiązki Uczestnika w Klubie Zakupowym, w szczególności korzyści płynące z tytułu udziału w Klubie Zakupowym;

3. Klub/ Klub Zakupowy – program lojalnościowy ESOTIQ CLUB, przygotowany i prowadzony przez Organizatora, adresowany do klientów Salonów ESOTIQ, którym przysługiwać będą określone Przywileje z tytułu udziału w Klubie Zakupowym ESOTIQ CLUB;

4. Uczestnik – osoba, która spełniła warunki konieczne do udziału w Klubie Zakupowym zgodnie z niniejszym Regulaminem; 5. Formularz zgłoszeniowy – drukowany formularz zgłoszeniowy dostępny w Salonach;

6. Karta – karta ESOTIQ CLUB wydawana przez Organizatora Klubu Zakupowego Uczestnikowi, zgodnie z niniejszym Regulaminem, opatrzona niepowtarzalnym numerem i potwierdzająca uprawnienie Uczestnika do udziału w Klubie Zakupowym;

7. Przywileje – uprawnienia przyznawane Uczestnikom przez Organizatora, z tytułu udziału w Klubie Zakupowym;

8. Salon – każdy z salonów firmowych ESOTIQ, których lista znajduje się na stronie www.ESOTIQ.com w zakładce salony.

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad udziału w Klubie Zakupowym, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika, a także Przywileje z tytułu udziału w Klubie.

2. Udział Uczestnika w Klubie Zakupowym jest dobrowolny i nieodpłatny.

3. Czas trwania Klubu Zakupowego jest nieokreślony, trwa do czasu jego zakończenia przez Organizatora.

4. Przywileje przysługujących Uczestnikom Klubu Zakupowego będą podlegały nieustannym zmianom, co nie narusza praw skorzystania z nich w czasie gdy będą miały aktualną, w chwili zakupu, moc wiążącą. Informacje o aktualnych Przywilejach i zasadach skorzystania z nich, będą dostępne na stronie www.ESOTIQ.com a także informacja o nich będzie wysyłana drogą elektroniczną na adres e-mail oraz/lub telefon Uczestnika stąd podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne dla celów uczestnictwa w Klubie.

5. Akceptacja treści Regulaminu następuje poprzez złożenie przez Uczestnika własnoręcznego podpisu na formularzu zgłoszeniowym.

§ 3 Uczestnictwo w Klubie

1. Organizator otrzymując podpisany formularz zgłoszeniowy działa w zaufaniu, iż osoba zgłaszająca chęć udziału w Klubie Zakupowym ESOTIQ CLUB: a) ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje; a także b) dane i informacje, które podaje są zgodne z prawdą; a także c) zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

2. Organizator po otrzymaniu podpisanego formularza zgłoszeniowego przyzna osobie zainteresowanej uczestnictwem w Klubie Zakupowym ESOTIQ CLUB status Uczestnika oraz wyda jej Kartę z indywidualnym numerem.

§ 4 Karta

1. Każdy Uczestnik przystępując do Klubu otrzymuje Kartę umożliwiającą legitymowanie się udziałem w Klubie i uprawniającą do korzystania z Przywilejów.

2. Okazanie przez Uczestnika Karty, przy każdym zakupie w Salonie, jest niezbędne dla ewidencji, w ramach Klubu, dokonywanych zakupów. Brak okazania karty w chwili zakupu wyłącza możliwość powołania się, w terminie późniejszym, na fakt dokonanych przez Uczestnika zakupów i związanych z tym Przywilejów.

3. Każdy Uczestnik ma prawo do jednej Karty.

4. Karta ważna jest we wszystkich Salonach przez cały okres trwania Klubu.

5. Karta jest własnością Organizatora.

6. Karta może być używana wyłącznie przez Uczestnika Klubu oraz nie może być udostępniana przez Uczestnika innym osobom.

7. Karta nie jest kartą płatniczą.

8. O utracie lub kradzieży Karty Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora, który dokona dezaktywacji Karty.

9. Uczestnik, który powiadomi Organizatora o utracie lub kradzieży Karty, może złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu. W terminie 21 od dnia zgłoszenia wniosku Organizator wyśle Uczestnikowi duplikat Karty na adres wskazany we wniosku.

§ 5 Przywileje z tytułu udziału w Klubie

1. Uczestnik z tytułu udziału w Klubie, na podstawie otrzymanej od Organizatora Karty, uprawniony jest do Przywilejów, które będą pojawiały się okresowo.

2. W dniu odbioru Karty Uczestnik ma prawo do jednorazowej 10 % (dziesięcioprocentowej) zniżki na zakupy w Salonie.

3. Uczestnik uprawniony jest do skorzystania z Przywileju wyłącznie po uprzednim okazaniu Karty w Salonie oraz po zgłoszeniu przez Uczestnika chęci skorzystania z danego Przywileju (uprawnienia wynikające z Przywileju zostaną zrealizowane przez Organizatora tylko jeżeli Uczestnik wyrazi wolę skorzystania z Przywileju w chwili zakupu).

4. Przywileje nie łączą się, chyba, że zasady konkretnego Przywileju wprost stanowią inaczej.

5. Jeżeli Przywileje będą miały postać zniżek, obniżek, upustów, odnosić się one będą do zwykłych cen brutto towarów i nie dotyczą cen towarów przecenionych. Przywileje nie łączą się z innymi promocjami obowiązującymi w Salonach chyba, że co innego wynikać będzie z treści Przywileju.

§ 6 Rezygnacja z udziału w Klubie i utrata statusu Uczestnika

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Klubie w każdym czasie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych. Rezygnacja powinna nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji drogą elektroniczną na adres e-mailowy club@esotiq.com lub złożenie oświadczenia o rezygnacji w Salonie.

2. Oświadczenie o rezygnacji staje się skuteczne z chwilą otrzymania go przez Organizatora.

3. Rezygnacja z udziału w Klubie przez Uczestnika i utrata statusu Uczestnika powoduje dezaktywację Karty tego Uczestnika.

§ 7 Dane osobowe

1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, Uczestnik ma prawo wyrazić jednocześnie zgodę na:

a) gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z uczestnictwem w Klubie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”. Administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Organizator. Odbiorcą danych jest Organizator oraz podmioty świadczące obsługę informatyczną Organizatora. Nie ma obowiązku udzielana danych osobowych tj. podanie danych osobowych jest dobrowolne i oparte na wyrażonej przez Uczestnika zgodzie w rozumieniu art.6 ust.1 punkt

a) RODO. Wystarczającymi danymi osobowymi do udziału w Klubie jest imię oraz numer telefonu Uczestnika, a także adres e-mail. Dane będą służyły celom realizacji udziału w Klubie, zgodnie z udzieloną przez Uczestnika zgodą, tj. do ewidencji uczestnictwa, ewidencji dokonywanych zakupów, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej, do przesyłania takiej informacji; oraz

b) na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych o produktach i promocjach Organizatora. W przypadku udzielenia takiej zgody Uczestnicy otrzymywać będą informacje o Przywilejach za pomocą newsletterów oraz/lub SMS-ów oraz/lub wiadomości e-mail. Nie ma obowiązku wyrażenia zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych, lecz brak ich udzielenia spowoduje odmowę przyznania statusu Uczestnika Klubu.

2. Uczestnik podpisując formularz zgłoszeniowy jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje, co potwierdzi w treści formularza poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna jednakże brak akceptacji Regulaminu spowoduje odmowę wydania Karty i odmowę przyłączenia danej osoby do Klubu (odmowę nadania statusu Uczestnika).

3. Przez cały czas trwania Klubu Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania a także prawo do żądania ich usunięcia.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest udostępniana wszystkim zainteresowanym w Salonie, siedzibie Organizatora, oraz na stronie internetowej ESOTIQ: www.esotiq.com.

2 Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

10 %
For Any Purchase
x

We collect your Personal Data for the following purposes:

Furthermore, you have the right to:

Furthermore, please be informed that:

c) the Data Controller does not process sensitive data;

COPYRIGHT © 2017 ESOTIQ. ALL RIGHTS RESERVED.